Lopšelyje  darželyje „Auksinis raktelis“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia vyresnioji logopedė Indra Mikšienė.

Logopedo funkcijos:

  • tiria ir įvertina vaikų kalbą, pildo ugdytinių kalbos įvertinimo korteles;
  • rengia vaikų, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus, bei sutrikimų šalinimo programas;
  • komplektuoja ugdytinių grupes įvairiems kalbėjimo sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais, grupėmis ir individualiai;
  • organizuoja logopedines pratybas kabinete ir grupėse;
  • teikia metodinę pagalbą auklėtojoms, tėvams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų kalbinio ugdymo klausimais;
  • dalyvauja Vaiko Gerovės komisijos posėdžiuose;
  • bendradarbiauja su Šiaulių miesto Pedagogine Psichologine tarnyba.

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE ATLIEKAMAS PASLAUGAS

Meninio ugdymo mokytoja Valerija Berteškienė dirba su muzikai ir šokiui gabiais vaikais.

PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI

MOKINIŲ TURINČIŲ SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIUI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS