Lopšelyje  darželyje „Auksinis raktelis“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia vyresnioji logopedė Indra Mikšienė.

Logopedo funkcijos:

  • tiria ir įvertina vaikų kalbą, pildo ugdytinių kalbos įvertinimo korteles;
  • rengia vaikų, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus, bei sutrikimų šalinimo programas;
  • komplektuoja ugdytinių grupes įvairiems kalbėjimo sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais, grupėmis ir individualiai;
  • organizuoja logopedines pratybas kabinete ir grupėse;
  • teikia metodinę pagalbą auklėtojoms, tėvams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų kalbinio ugdymo klausimais;
  • dalyvauja Vaiko Gerovės komisijos posėdžiuose;
  • bendradarbiauja su Šiaulių miesto Pedagogine Psichologine tarnyba.

Meninio ugdymo mokytoja Irena Eirošytė dirba su muzikai ir šokiui gabiais vaikais.