Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Priėmimo tvarka:

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVIALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS NR. T-459

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-53 “Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo”.

SPRENDIMAS IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TVARKOS APRAŠAS T-53

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. T-460 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-53 “Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”.

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS NR. T-460

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata ir pateikti šie dokumentai:

  • tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
  • vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija.

Į švietimo įstaigą pirmumo teise gali būti priimami:

  • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
  • vaikai, kurių brolis ar sesuo jau lanko tą įstaigą;
  • vaikai Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
  • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Atsiradus laisvai vietai, įstaigos vadovo ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.

Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos, ugdymo režimo fiziologinius bei  amžiaus ypatumus ir Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas vaiko ugdymo sąlygas.

Grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Švietimo įstaigoje, išskyrus specialiosios paskirties, skirtingo amžiaus vaikų grupė formuojama tik ikimokyklinio ugdymo programai įgyvendinti ir tik tuo atveju, kai nėra galimybės suformuoti grupę  iš to paties amžiaus vaikų.

Švietimo įstaigoje, išskyrus specialiosios paskirties, priešmokyklinio ugdymo grupė formuojama tik tuo atveju, jeigu šalia nėra bendrojo ugdymo mokyklos, įgyvendinančios priešmokyklinio ugdymo programą,  arba mokykloje negali būti ugdomi visi norintieji.

Kasmet iki einamųjų metų kovo 31 d. švietimo įstaigas, formuojančias priešmokyklinio ugdymo grupes, ir grupių skaičių patvirtina Savivaldybės taryba. 

SPRENDIMAS NR. T-229 DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO ĮREGISTRAVIMO Į EILĘ

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠVYKIMO