Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Priėmimo tvarka:

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ priimami vadovaujantis vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 “Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo ptvirtinimo” pakeitimo.

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS NR. T-87

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. T-378 “Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo”.

SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO NR. T-68

 

SPRENDIMAS NR. T-229 DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO ĮREGISTRAVIMO Į EILĘ

Teikti prašymą dėl vaiko priėmimo į įstaigą: https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php