Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Priėmimo tvarka:

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ priimami vadovaujantis vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 “Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-363 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ sprendimas Nr. T-363 ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-122 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-459 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ T-122

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS NR. T-87

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO ĮREGISTRAVIMO Į EILĘ

 

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimas Nr. T-327 “Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo” T-327_aprasas.

SPRENDIMAS NR. T-229 DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO

Teikti prašymą dėl vaiko priėmimo į įstaigą: https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php

PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ PROGIMNAZIJAS  

Nuo kovo 1 d. prasideda priėmimas į Šiaulių progimnazijas.

Prašymai teikiami per elektroninę prašymų registracijos sistemą (daugiau informacijos čia: ).

Norint pateikti prašymą reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą teikiant prašymą į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją ir teikiant prašymą į mokyklą/-as ne pagal aptarnaujamą teritoriją.

Prašymų teikimo vadovas per e. sistemą tėvams

Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vyksta vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašas              Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis