Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Priėmimo tvarka:

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 “Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo ptvirtinimo”.

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVIALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS NR. T-459

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. T-378 “Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo”.

SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS NR. T-378

 

SPRENDIMAS NR. T-229 DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJAMS KAINOS NUSTATYMO IR BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT UGDYMO PASLAUGAS PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO ĮREGISTRAVIMO Į EILĘ

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠVYKIMO