Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų kovo 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, tik kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.“

Priėmimo tvarka:

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Auksinis raktelis“ priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356 SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ ĮREGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,TVARKOS APRŠAS  sprendimo pakeitimas T-383

 Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-53 “Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo”.

SPRENDIMAS IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TVARKOS APRAŠAS T-53

 

  • Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami bendra eilės tvarka, vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.
  • Priimant vaikus į įstaigą gali būti taikoma išimties tvarka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu.
  • Pagal HN 75:2016 į lopšelio grupes priimama po 15 vaikų, į darželio grupes – po 20 vaikų.
  • Grupės formuojamos  iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų nuo einamų metų  gegužės 1 d.iki  rugsėjo 1 d.. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
  • Švietimo įstaigoje,  skirtingo amžiaus vaikų grupė formuojama tik ikimokyklinio ugdymo programai įgyvendinti ir tik tuo atveju, kai nėra galimybės suformuoti grupę  iš to paties amžiaus vaikų.
  • Priešmokyklinio amžiaus grupė(-s) formuojama(-os) pasirinkus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį(-ius), patvirtintą(-us) įstaigos vadovo įsakymu.

Vaikui, pirmą kartą pradedant lankyti darželį, tėveliai iš pediatro į darželį pristato pažymėjimą forma 027-1/a. Jei vaikas lanko darželį, po vasaros tėveliai patikrina vaiko sveikatą ir atneša medicininį pažymėjimą forma 027-1/a ir po ligos 094/a.

Vaiko įregistravimo į eilę prašymas

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠVYKIMO