BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

PRAŠYMŲ DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEIKIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE AUKSINIS RAKTELIS TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

IKT_ NAUDOJIMO DARBO VIETOJE TVARKA

BEVIELIO INTERNETO NAUDOJIMO SĄLYGOS

DARBUOTOJU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

DARBUOTOJŲ METINIS ĮSIVERTINIMAS

DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR KITŲ APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO VAIKŲ UGDYMO (SI) PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

LOGOPEDO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

METODINES_GRUPES_NUOSTATAI

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METINIŲ POKALBIŲ TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

siauliu_miesto_vaiko_asmenybes_ugties_koncepcija