DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

IKT_ NAUDOJIMO DARBO VIETOJE TVARKA

BEVIELIO INTERNETO NAUDOJIMO SĄLYGOS

DARBUOTOJU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

DARBUOTOJŲ METINIS ĮSIVERTINIMAS

DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR KITŲ APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

LOGOPEDO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

METODINES_GRUPES_NUOSTATAI

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METINIŲ POKALBIŲ TVARKOS APRAŠAS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

siauliu_miesto_vaiko_asmenybes_ugties_koncepcija