Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

SKELBIAMAS KONKURSAS Į UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, adresas – Radviliškio g. 86, Šiauliai, kodas – 190529538.

Pareigybių pavadinimas:

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas, A2 lygis, pilna pareigybės dalis.

Reikalavimai:

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtu išsilavinimu;

1.2. mokėti dirbti su operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Civilinės saugos, Gaisrinės saugos įstatymus bei kitus teisės aktus, žinoti „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms“;

1.4. sugebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus;

1.5. būti išklausęs gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir civilinės saugos kursus bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus;

1.6. mokėti rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitas instrukcijas;

1.7. išmanyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą;

1.8. mokėti kaupti sisteminti ir apibendrinti informaciją;

1.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.10. gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vykdo ūkinę veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimais pastatui ir patalpoms, patalpų įrangai ir apdailai, šildymui ir vėdinimui, vandentiekiui ir kanalizacijai, patalpų apšvietimui, teritorijos ir įrengimų priežiūrai;

1.2. nuolat prižiūri ir įvertina pastato ir patalpų techninę būklę;

1.3. užtikrina Lietuvos valstybinės vėliavos saugojimą ir iškėlimą švenčių dienomis;

1.4. dalyvauja atliekant turto metinę ir neeilines inventorizacijas, vykdo lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ (toliau – Mokykla) inventoriaus, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą ir saugą, teikia inventorizacijos komisijai nusidėvėjusio turto ir inventoriaus sąrašus nurašymui ar panaudojimui kitu, teisės aktuose numatytu, būdu;

1.5. vykdo nešvarių skalbinių surinkimą, keitimą, išvežimą į skalbyklą; 

1.6. organizuoja cheminių priemonių ir inventoriaus, darbo rūbų, asmeninių apsaugos priemonių išdavimą ir nurašymą;

1.7. organizuoja reikalingų Mokyklos veiklai tyrimų ir patikrų atlikimą;

1.8. organizuoja ugdymo aprūpinimo padalinio darbuotojų (aplinkos personalo) darbą, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus;

1.9. organizuoja asmenų, Mokykloje atliekančių gyventojų visuomenei naudingą veiklą, darbus;

1.10. užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos, gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą:

1.11. vykdo naujai priimtų darbuotojų ir periodinius darbuotojų  reikiamus instruktažus, supažindina su naujai įsigyto įrenginio saugaus naudojimo instrukcija, pildo instruktavimo žurnalus;

1.12. rengia ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitas instrukcijas, civilinės saugos planą, civilinės saugos instrukciją, darbuotojų mokymo programą, juos įgyvendina; organizuoja civilinės saugos mokymus darbuotojams, civilinės saugos pratybas;

1.13. vykdo pastato priešgaisrinę priežiūrą, aprūpina priešgaisrinėmis priemonėmis, instruktuoja darbuotojus dėl gaisrinės saugos;

1.14. prižiūri ir vertina patalpų, įrangos  atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, atlieka įrangos (matavimo priemonių, gesintuvų ir kt.) patikrą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.15. vykdo ir koordinuoja sutarčių pasirašymo ir įgyvendinimo priežiūrą;

1.16. organizuoja Mokyklos viešuosius pirkimus;

1.17. organizuoja maisto produktų ir žaliavų priėmimą, apskaitą, sandėliavimą ir išdavimą Mokykloje vadovaudamasis „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms“ reikalavimais;

1.18. vykdo šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą ir apskaitą;

1.19. teikia maisto produktų ir žaliavų apskaitos dokumentus Šiaulių Apskaitos centrui;

1.20. vykdo ir atsako už einamąją finansų kontrolę;

1.21. užtikrina, kad su mokėjimu susijusios pirkimo procedūros būtų visiškai įvykdytos, pateikti visi reikiami mokėjimo dokumentai;

1.22. užtikrina tinkamą inventoriaus, materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą, teikia dokumentus Šiaulių Apskaitos centrui;

1.23. teikia duomenis auditui, išorės kontrolei pagal šios pareigybės kompetenciją, dalyvauja įgyvendinant vidaus kontrolės politiką;

1.24. teikia siūlymus rengiant investicinius projektų aprašymus;

1.25. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo ar patyčių apraiškas, vadovaujasi Mokyklos vadovo patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“;

1.26. pavaduoja direktorių jam nesant įstaigoje;

1.27. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos vadovo pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198, 3 priedu (suvestinė redakcija 2023-01-01 iki 2023-03-31).

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 6 iki 10.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 54 30 14, adresu – Radviliškio g. 86, Šiauliai.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.30 val. iki 16.45 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. sausio 31 d.

Skelbimas galioja iki 2023 m. vasario 13 d.

Skelbimo Nr. 85768

Skelbimo nuoroda: 

UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVO SKELBIMAS

https://portalas.vtd.lt/lt/ugdymo-aprupinimo-padalinio-vadovas-322;857680.html

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ STEAM KŪRYBINIŲ-INŽINERINIŲ STATINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA “SMALSIEJI INŽINIERIAI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINĘ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ STEAM KŪRYBINIŲ-INŽINERINIŲ STATINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODĄ “SMALSIEJI INŽINIERIAI” SUDARO 3 DALYS:

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ STEAM KŪRYBINIŲ- INŽINERINIŲ STATINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA 1

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ STEAM KŪRYBINIŲ- INŽINERINIŲ STATINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA 2

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ STEAM KŪRYBINIŲ- INŽINERINIŲ STATINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA 3

 

DALYVAUJAME KONKURSE UŽSIIMK JOGA SU „SVEIKATIADA“, 2023-01-27

Šių metų sausio 23-27 dienomis mūsų įstaigos vaikai aktyviai sportavo bei susipažino su jogos pradmenimis. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Tatjana Dužinienė savaitės eigoje vedė jogos užsiėmimus lopšelio-darželio salėje visų grupių ugdytiniams. Vaikai mokėsi apšilimo bei kvėpavimo pratimų, sužinojo apie jogos naudą žmogaus organizmui. Dalyvaudami konkurse Užsiimk joga su „Sveikatiada“, mažieji išbandė ir atliko pratimus: vėžliukas, gyvatė, drugelis, žvakė, šuniukas, katė bei kitus. Dėkojame sveikatingumo komandos nariams už šauniai suorganizuotas jogos treniruotes mažiesiems.

INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ TĖVAMS “NEĮTIKĖTINI METAI TĖVAMS”

Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

 1. išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
 2. geriau suprasti vaiko elgesį ir netinkamo elgesio priežastis,
 3. įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
 4. išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
 5. išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
 6. tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
 7. stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
 8. suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Šiuo metu Šiauliuose renkamos trys nuotolinės grupės, skirtos ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų tėvams. Grupių susitikimai vyks vieną kartą per savaitę. Grupių susitikimai vyks nuotoliniu būdu, per Zoom.

 

* * *

Grupė skirta 3–6 m. amžiaus vaikų tėvams

Antradieniais 17:30–19:30 val. nuo vasario 28 d.

REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPĘ GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/inga-jankauskiene-ir-donata-simkute-spegiene-3-6m/

TĖVŲ GRUPĖS VADOVIŲ KONTAKTAI:

Inga Jankauskienė, tel. 8 658 65 474

Donata Šimkutė-Špėgienė, tel. 8 658 66 842

 

* * *

Grupė skirta 3–6 m. amžiaus vaikų tėvams

Trečiadieniais 17:30–19:30 val. nuo kovo 1 d.

REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPĘ GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/registracija-i-programa-ikimokyklinio-amziaus-3-6-m-vaiku-tevams/renata-zaromskiene-ir-jolita-glebauskiene/

TĖVŲ GRUPĖS VADOVIŲ KONTAKTAI:

Renata Žaromskienė, tel. 8658 66 878

Jolita Glebauskienė, tel. 8658 66 902

 

* * *

 

Grupė skirta 6–12 m. amžiaus vaikų tėvams

Trečiadieniais 17:30–19:30 val. nuo kovo 1 d.

REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPĘ GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/inga-jankauskiene-ir-donata-simkute-spegiene/

TĖVŲ GRUPĖS VADOVIŲ KONTAKTAI:

Donata Šimkutė-Špėgienė, tel. 8 658 66 842

Inga Jankauskienė, tel. 8 658 65 474

 

* * *

Dėmesio! Nurodytose grupėse gali dalyvauti tik asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje.

EDUKACINĖ IŠVYKA Į ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJĄ, 2023-01-25

Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ bendradarbiauja su Lietuvos Teniso sąjunga ir įgyvendina teniso veiklas savo įstaigoje. Šių metų sausio 24 dieną „Vyturėlių“ grupės ugdytiniai drauge su mokytojais vyko į pažintinę išvyką į Šiaulių teniso akademiją. Mažuosius sportininkus pasitiko teniso treneris Šarūnas Kulnys. Jis supažindino vaikus su teniso akademijos patalpomis, žiūrovų tribūnomis, čia naudojama įranga. Po ekskursijos mūsų ugdytinius pakvietė dalyvauti teniso treniruotėje. Kiekvienam dalyviui buvo išdalinti teniso kamuoliukai. Drauge su treneriais vaikai atliko apšilimo mankštelę, kartojo įvairius pratimus su teniso elementais. Vaikai mokėsi nešti, ridenti, atmušti teniso kamuoliukus su raketėmis. O išdykę kamuoliukai riedėjo po didžiulę aikštelę. Žaisti tokioje didelėje erdvėje smagumas ir tikras iššūkis. Dėkojame Šiaulių teniso akademijai už bendradarbiavimą ir šaunią rytinę treniruotę lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ugdytiniams.

PRAMOGA “ZUIKIO POKŠTAI IR ŽAIDIMAI”, 2023-01-20

Šių metų sausio 19 dieną lopšelyje-darželyje “Auksinis raktelis” vyko šauni pramoga vaikams “Zuikio puikio pokštai ir žaidimai”. Renginio metu ugdytiniai susipažino bei susidraugavo su Zuikiu puikiu. Nuobodžiauti nebuvo laiko, nes reikėjo mankštintis, šokti ir drauge atlikti cirko fokusus, žaidimus, bandymus, eksperimentus. Mažuosius užvaldė juoko, džiaugsmo ir netikėtumo “banga”. Visi integravosi rytinėje pramogoje, šauniai praleido laiką ir patyrė bendrumo jausmą. Dėkojame Zuikiui puikiui už prasmingą rytmetį.

 

DIREKTORĖS ROMOS BUTKIENĖS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Valstybinių  ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (nauja redakcija nuo 2022-01-26), 13 punktu teikiame svarstyti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenei direktorės Romos Butkienės 2021 metų veiklos ataskaitą.

Romos_Butkienės_2022_m_veiklos_ataskaita

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašome siųsti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ tarybos pirmininkei el. paštu:  liutuke84@gmail.com  iki  2023 m. sausio 30 d.

Ataskaita gali būti įvertinama labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Būtume dėkingi jei pateiktumėte ir savo vertinimo komentarus.

SPORTO RENGINYS „ŽAISTI FUTBOLĄ SMAGU!“, 2023-01-19

2023 metais minėdami Nacionalinio sveikatos stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 30 gimtadienį organizuojame savo lopšelyje-darželyje šventinius sporto ir sveikatingumo renginius. Sausio 19 d. sveikatingumo komandos nariai sukvietė „Boružėlių“, „Vyturėlių“, „Saulės zuikučių“ grupių vaikus į sporto rytmetį „Žaisti futbolą smagu!“. Renginį vedė fizinio ugdymo mokytojas Lukas Juškevičius. Drauge su mažaisiais sportininkais mokytojas atliko apšilimą bei parengiamuosius pratimus. Vėliau vaikai aktyviai dalyvavo estafetėse ir žaidė futbolo žaidimą. Dėkojame organizatoriams už šaunų sportinį renginį, kuris moko vaikus suprasti judėjimo džiaugsmą bei naudą.

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „ŠALTA, BALTA ŽIEMUŽĖ“ , 2023-01-17

Mūsų lopšelis-darželis bendradarbiauja su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos „Varsos“ filialu. Prasidedant 2023 metams vaikai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Šalta, balta žiemužė“. Visų grupių ugdytiniai piešė, tapė, štampavo, karpė, klijavo gražiausius žiemos vaizdus bei šių metų simbolius – zuikučius. Visi darbai atlikti skirtingomis meninėmis priemonėmis, savita emocija bei perteikta nuotaika. Sausio mėn. šią vaikų kūrybinių darbų parodėlę pristatome Šiaulių „Varsos“ bibliotekoje. Dėkojame savo socialiniams partneriams už bendradarbiavimą ir vaikų kūrybos sklaidą.

PILIETINĖ AKCIJA “ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA”, 2023-01-13

Sausio 13 dieną lopšelio-darželio „Auksinis raktelis” vaikučiai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”. Drauge su mokytojomis, jų padėjėjomis ugdytiniai uždegė atminimo žvakeles įstaigos languose, susikaupę klausėsi ir smalsavo, kas gi nutiko šią svarbią Lietuvai dieną.  Mažieji iš neužmirštuolių žiedų dėliojo širdeles, žodelį “AČIŪ” ir dėkojo sausio 13 d. laisvės gynėjams už jų žygdarbį bei iškovotą laisvę.

ATSISVEIKINIMAS SU KALĖDINE EGLUTE, 2023-01-09

Šių metų sausio 9 dieną visi lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ugdytiniai skubėjo į renginį „Atsisveikinimas su Kalėdine eglute“.  Vaikai salėje linksmai dainavo, šoko, deklamavo eiles apie gražuolę eglutę. Vaikučiai linksmai atsisveikino su žaliaskare ir prižadėjo, jog būtinai lauks kito džiaugsmingo susitikimo. Tuomet visi bus paaugę, sukaupę daugiau patirties ir puikios šventinės nuotaikos.

1 2 3 72