Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą,  direktoriui pateikia prašymą pagal Apraše patvirtintą formą (1 priedas)  iki einamųjų metų gegužės 20 d.

Dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.

Lopšelio-darželio direktorius, atsiradus papildomam poreikiui ir esant laisvoms vietoms jau suformuotose grupėse, gali tenkinti tėvų (globėjų) prašymus po einamųjų metų gegužės 20 d.

Tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu netenkinami.

Grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai ar sumažėjus vaikų skaičiui performuojamos, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.

Iki einamųjų metų gegužės 25 d. suformuotų grupių sąrašai ir darbo laikas patvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu ir apie tai informuojami tėvai (globėjai).

Grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos reikalavimų.

MERO POTVARKIS DĖL DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL LANKYMO VASARĄ 1 priedas

1 priedas.docx

2 priedas.docx

3 priedas.xlsx

4 priedas.docx