Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas T-385

SPRENDIMO PAKEITIMAS T-91 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE UGDYMO ĮSTAIGOJE 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 pakeitimas nuo 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr. T-304

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 pakeitimas nuo 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. T-456.docx

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas lopšelyje-darželyje:

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur
 • už produktus:

Grupės

1
maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)

1
maitinimas (pietūs)

2
maitinimas (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3
maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4
maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

1,92 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

2,15 Eur

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeima patiria socialinę riziką ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas;
 • jei vaikas nelanko įstaigos:
 • dėl ligos ir savaitė po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų prašyme, jei jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 •  moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo;
 • kai vienas iš tėvų, paskelbus LR teritorijoje karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • kai vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO SUMAŽINIMO NUOLAIDOS