Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. Nr. T-322

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas lopšelyje-darželyje:

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur
 • už produktus:

Grupės

1
maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)

1
maitinimas (pietūs)

2
maitinimas (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3
maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4
maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

1,92 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

2,15 Eur

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;
 • jei vaikas nelanko įstaigos:
 • dėl ligos daugiau kaip 1 darbo dieną;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 •  mokinių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo;
 • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
 • kai vienas iš tėvų, paskelbus LR teritorijoje karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • kai vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pateikiami priimant vaiką į švietimo įstaigą. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

PRAŠYMAS DĖL MAITINIMO PASIRINKIMO