Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitų ciklas:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWt28fH_30JH3v_LDhyff4M5QctJtOOmH

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos pranešimus:

2023 m. – negautas nė vienas pranešimas

2022 m. – negautas nė vienas pranešimas

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti:

Pranešimo forma: Pranesimo-forma

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas, kurios tikslas – numatyti ir įgyvendinti efektyvias ir veiksmingas priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo psichologinio smurto (pasireiškiančio priekabiavimu ir smurtu) ir mobingo rizikos. Darbuotojai, patyrę priekabiavimą, smurtą, mobingą ar kitus psichosocialinius veiksnius darbe, gali kreiptis į 14 tvarkos aprašo punkte nurodytas institucijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsniu, darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.

2023 M. ATASKAITA

KORUPCIJOS-PREVENCIJOS-PROGRAMA_2023-2025

ĮSAKYMAS DĖL PEREIGYBIŲ SĄRAŠO, DĖL KURIO DIREKTORIUS TEIKIA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PRAŠYMĄ INFORMACIJAI GAUTI APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

ĮSAKYMO NR. V-72 METADUOMENYS