Tėvų (globėjų) teisės:

 • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
 • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
 • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
 • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.
 • Pasirinkti vaiko maitinimus įstaigoje.

Tėvų (globėjų) pareigos:

 • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
 • Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
 • Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną.
 • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Skundų pateikimo tvarka:

 • Skundai pateikiami raštu užpildžius paprastą formą, bei perdavus jį įstaigos vadovui.
 • Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu: auksinis.raktelis@splius.lt.


Skundo forma